Gyorslinkek a tájékoztató témaköreihez:

 

1. Képzést végző szervezet

2. Egyéni Vállalkozó

3. Engedély száma

4. Iskolavezető

5. Ügyfélfogadó

6. Telephely

7. A tanfolyamra való felvétel módja

8. Jelentkezéshez szükséges alkalmassági

9. Tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei

10. Tanfolyamok tantárgyai és óraszámai

11. Gépkocsi típusa

12. Hiányzás az elméleti órákról

13. Elméleti tanfolyamdíjak

14. A képző szerv tevékenységét jellemző mutatók

15. Felmentés az órák alól

16. Képzési szerződés bontása

17. Oktatás helye

18. Pótórák

19. A képzést engedélyező hatóság

20. Tanuló jogai és kötelezettségei

21. Vizsgadíjak

22. Nem magyar állampolgár jelentkezése a tanfolyamra

23. Fontos tudnivalók a vizsgákról

 

Reményi Autósiskola Nárai

 

1.      A képzést végző:        Reményi István

          9797 Nárai, Kossuth Lajos utca 68.

          Telefon: 06-20-9334169

          „REMÉNYI AUTÓSISKOLA

  www.remenyiautosiskola.hu

vissza


2.      Egyéni vállalkozó

vissza


3.      Engedély száma: 15474138

vissza


4.      Iskolavezető: Reményi István, istvan.remenyi51@gmail.com

vissza


5.      Ügyfélfogadó:    9797 Nárai, Kossuth Lajos utca 68.

 Telefon: 06-20-9334169

                06-94-399-293

 Ügyfélfogadás: hétfő-péntek:  18.00-20.00-ig

vissza


6.            Telephely:    9797 Nárai, Kossuth Lajos utca 68.

Tanterem:     9700 Szombathely, Szent Márton u. 77.

                       Hefele Menyhért Építő és Faipari Szakképző Iskola

                       Telefon: 06-20-9334169

Gyakorlópálya: 9700 Szombathely, Jávor út

vissza


7.      A tanfolyamra való felvétel módja:

 

(1) Az a jelentkező nyer felvételt a tanfolyamra, aki:

- az aláírt jelentkezési lapot leadja

- képzési szerződést köt az autósiskolával (18. életévét be nem töltött jelentkező esetén a törvényes képviselője aláírására is szükség van)

- az aláírt jelentkezési lapon nyilatkozik az alapfokú iskolai végzettség meglétéről, valamint a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek való megfeleléséről.

- amennyiben van érvényes vezetői engedélye, azt bemutatja és a fénymásolatát leadja

- e-learning képzés esetén a tanfolyamdíj megfizetése

(2) E-learning rendszerű képzés lehetősége:

- A zárt rendszerű elektronikus távoktatás (az e-learning) a legfejlettebb informatikai és oktatás-módszertani technológiák hatékony alkalmazása a távoktatási folyamatban.

- Az e-larning rendszerű képzések során a tanulók önállóan, ellenőrzötten, szabályozottan a saját időbeosztása és képességei szerint haladhat előre a tanulási folyamatban oly módon, hogy a képzés ideje alatt folyamatos, teljes körű és objektív visszacsatolást kap a megszerzett tudásról és annak színvonaláról.

- A tananyag négy fejezetből és egy gyakorló (próba vizsga) modulból áll. Csak a sikeresen teljesített fejezet és a hozzá tartozó rész vizsga megoldása után léphet a következő fejezetre.
A teljes interaktív tananyag végén átfogó, szimulált vizsga következik és akkor sikeres, ha minimum 87 %-on teljesítette. Sikeres szimulált vizsga teljesítése esetén a rendszer automatikus kiállítja a képzési igazolást, mely feltétele az elméleti vizsgára való jelentkezésnek.

- Az e-learning képzés időben korlátozott, három időkorlát közül választhat:

a.: 90 nap / 60 óra: 34.000 Ft


b.: 180 nap / 75 óra: 36.000,Ft


c.: 365 nap / 90 óra: 38.000,-Ft

 

Pótóra: 30 nap / 10 óra: 5.000,-Ft

Az autós iskola személyenként 2 óra ingyenes konzultációt biztosít.

vissza


8. A jelentkezéshez nem szükséges II-es csoportú egészségügyi alkalmasság, sem előzetes PÁV vizsgálat.

Tudomásul veszi, hogy a vizsgára bocsátás előtt igazolnia kell, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek, az alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon igazolnia kell.

vissza


9.      A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei

 

9.1. A tanfolyamra való felvétel feltételei:

 

-          a jogszabályban előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb

„A1 alkategória esetén         16. év

„B kategória esetén              17. év

 

9.2. A vizsgára bocsátás feltételei:

 

a) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

   - a tanfolyam elméleti részét a jogszabályban foglaltak szerint elvégezte, és ezt az autósiskola igazolta,

   - E-learning képzés esetén rendelkezik az automatikusan kiállított képzési igazolással

   - az előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

   - az elméleti tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el

   - a vizsgára való jelentkezésig az igazgatási szolgáltatási díjat ("vizsgadíjat") a képző szerv útján, vagy személyesen megfizette

   - amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgát, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára

   - az alapfokú iskolai végzettség meglétét legkésőbb az elméleti vizsga napján igazolnia kell. ( Ez megtörténhet a képzés során személyesen, vagy a képző szerv útján is az elméleti vizsga előtt bármikor.)

   Az alapfokú iskolai végzettség igazolható:

   - a személyi azonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett saját jogon szerzett doktori címmel -az okmány eredeti,

   -vagy közjegyző,

   -vagy a kiállító által hitelesített példányával

    

  b) Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

   - az orvosi igazolást az egészségügyi és pályaalkalmassági megfeleléséről a képző szerv útján,  vagy személyesen bemutatta a közlekedési hatóságnak.

   -  az elméleti vizsgára bocsátás feltételeit teljesítette és az összes elméleti vizsgáját sikeresen letette, a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.

   - a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte.

   - az igazgatási szolgálati díjat ("vizsgadíjat") a képzőszerv útján, vagy közvetlenül megfizette.

   - a tanfolyam vizsgatárgyához kapcsolódó gyakorlati részét az előírásoknak megfelelően elvégezte és ezt az autósiskola igazolta.

   - B kategória esetén a gyakorlati vizsga feltétele a teljesített 29 óra és 580 km.

   - A1 alkategória esetén a teljesített 16 óra és 240 km.

   - a forgalmi vizsga A1 kategóriában csak a sikeres járműkezelési vizsga után tehető

 

9.3 A vizsgák érvényessége:

 

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Amennyiben tanfolyammentes vizsgát tehet, a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül a gyakorlati vizsgát sikeresen teljesíteni kell.

Ha az érvényességi időn belül az adott kategóriához tartozó vizsgák nem kerülnek teljesítésre, újabb vizsga csak a tanfolyam megismétlése után tehető.

 

A gépjárművezetési gyakorlatból tett - a megelőző két éven belüli - ötödik sikertelen vizsga után rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni.

 

9.4. Járművezetésre jogosító okmányok kibocsátásának feltételei:

(A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján)

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel, valamint az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését, vagy annak megszerzése alóli mentességét a közlekedési igazgatási hatóság részére igazolja. (Kormányablak)

A vizsgázó a sikeres forgalmi vizsgát követő 3 munkanap eltelte után kérelmezheti a vezetői engedély kiállítását a Kormányablakokban.

A módosításnak megfelelően a 2018. július 1. után sikeres forgalmi vizsgát tett tanulók esetén a közúti elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését igazoló a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolást a Kormányablak részére kell bemutatni a kérelem benyújtásakor.

A 24/2005. GKM rendelet szerinti esetleges mentesítések elbírálása továbbra is az autósiskola közreműködésével zajlik. Az megfelelő iskolai végzettséget tanusító okiratot a járművezetői vizsgabizottság vezetőjének kell megküldeni. Elbírálás után a hitelesített záradékkal ellátott másolatot kell a Kormányablak részére bemutatni.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések:

-          az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi

-          az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi

-          védőnői

-          dietetikusi

-          mentőtiszti

-          gyógytornász

-          egészségügyi szakoktatói

-          diplomás ápolói oklevéllel rendelkezők, valamint

-          a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek

-          az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek

  továbbá mindenki, aki 1984. január 1. után bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, mezőgazdasági vontató, segédmotoros kerékpár, vagy lassú jármű kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

vissza


10.  A tanfolyamok tantárgyai és óraszámai:

 

Kate-

gória

Alapismertek

elmélet

Járművezetési gyakorlat

Óra

K

Je

Szü

Kgy

Óra

A

F

F/v

F/o

F/é

M

B

28

20

6

2

2

29

9

20

14

4

2

580

A1

24

18

2

2

2

16

6

10

8

2

 

240

 

Rövidítések:

K   = közlekedési alapismertek                                             A  = alapoktatás

Je   = járművezetés elmélete                                                F   = főoktatás

Szü = szerkezeti és üzemeltetési ismeretek                         F/v = városi vezetés

Kgy = konzultáció és gyakorlás                                            F/o = országúti vezetés

M = menettávolság km-ben                                                 F/é = éjszakai vezetés

 

Az elméleti órák időtartama 45 perc, naponta maximum 4 órát tartunk 10 perces szünetekkel.

A gyakorlati órák időtartama 50 perc, alapoktatásban max. napi 2 óra 10 perces szünettel, főoktatásban max. napi 4 óra 2 óra utáni 1 óra tartamú szünet közbeiktatásával. 

 

A1 kategóriában a gyakorlati képzést a „"VASI ATI Kft" Autósiskola (9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. sz. a „"REMÉNYI AUTÓSISKOLA"-val kötött szerződés alapján végzi.

Telefonszáma: 06-30-2775212, 06-94-311-483

vissza


11.  A „B kategória gyakorlati képzése 1,4 literes benzines Ford Fusion gépjárművel történik, illetve a tanuló hozzájárulásával, alvállalkozóval (szerződés alapján) is történhet.

vissza


12.  Az elméleti foglalkozások maximum 10 %-áról lehet hiányozni, a további hiányzásokat pótórák igénybevételével, vagy másik tanfolyam azonos témakörű óráin való részvétellel lehet pótolni.

vissza


13.  Az elméleti tanfolyamdíjak:

 

-          A Hefele  Menyhért Építő és Faipari Szakképző Iskola diákjai részére:

„B” kategória: 30.000,-Ft

„A1” kategória: 26.000,-Ft

 

-          Az előző pontba nem tartozó jelentkezők részére:

„B” kategória: 34.000,-Ft

„A1” kategória: 30.000,-Ft

 

A tanfolyamdíjak az elméleti oktatás, a szervezési és adminisztrációs költségeket tartalmazzák.

A tanfolyamdíjat a harmadik foglalkozás kezdetéig készpénzben vagy utalással lehet egy összegben befizetni.

A „B” kategória gyakorlati oktatás óradíja

           4.300,-Ft/gyak. Óra

A gyakorlati óradíjak befizetése több részletben is történhet.

E-learning:

Az edukresz e-learning hatósági vizsgára felkészítő gyakorló tesztanyagát az autósiskola minden tantermi tanulója részére biztosítja, mely a hatósági vizsgára való felkészülés hatékonyságát jelentősen növeli.

Egyéb felmerülő költségek:

- az egészségügyi alkalmasság igazolásának díja: ~ 7.200,-Ft, melyet a háziorvosnak kell fizetni

- az elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam díja - az Autósiskola szervezésében - 9.000,-Ft/Fő, vizsgadíja : ~8.200,-Ft, melyet a Magyar Vöröskeresztnek kell fizetni

- a vezetői engedély kiállításának díja: 4.000,-Ft - az okmányirodában kell fizetni. Amennyiben ez az első vezetői engedélye, a kiállítása ingyenes

vissza


14. A képző szerv tevékenységét jellemző mutatók:

Képzési Költség (KK): az adott naptári negyedévben a sikeres forgalmi vizsgát tett tanulók által a képzés

teljes időtartama alatt befizetett minden költség (elméleti tanfolyam díja, elméleti vizsgadíj, gyakorlati órák

díja, gyakorlati vizsgadíj) számtani átlaga.

Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ): A tanulók sikeres forgalmi vizsgáihoz szükséges járművezetési gyakorlati

oktatási órák számának az adott kategória kötelező óraszámához viszonyított értékének átlaga, százalékos

arányban.

Vizsga Sikerességi Mutató (VSM): A képző szerv által vizsgára lejelentett tanulók vizsgára jelentkezéseinek

számához képest az általuk tett sikeres vizsgák száma, százalékos arányban.

2018.IV.n.év. KK Ft ÁKÓ % VSM %
      elmélet forgalom
"B" kategória 178.600
0 54.55% 33.33%

 


vissza


15.  A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 3. mellékletének 4. pontja alapján a tanfolyam tantárgyai oktatása során, a foglalkozásokon való részvétel alól felmentési lehetőség nincs - az autósiskola által végzett képzési kategóriákra.

vissza


16.  A képzési szerződés aláírásával és a Tájékoztató átvételével szerződés jön létre a képző szerv és a jelentkező között az elméleti, vagy az elméleti és gyakorlati képzés végrehajtására.

 

Amennyiben ajelentkező a tanfolyam megkezdése után részvételét lemondja - azaz szerződést bont - a befizetett elméleti tandíj foglalóként nem visszafizetendő.

 

Amennyiben a jelentkező a képzés egy részének elvégzése után (pl. az elméleti képzés után, vagy a gyakorlati vezetés közben) kéri áthelyezését másik képző szervhez, a tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadása - az óradíjak pontos elszámolása után - külön adminisztrációs díjak megfizetése nélkül teljesül.

vissza


17.  Az elméleti oktatás a Hefele Menyhért Építő és Faipari Szakképző Iskola 9700 Szombathely, Szent Márton u. 77. sz. alatti tantermében kerül véghajtásra.

      Gyakorlópálya: 9700 Szombathely,  Jávor u.

vissza


18. Az elméleti foglakozásokról történt 10 %-ot meghaladó hiányzásokat pótolni kell. Másik tanfolyam azonos témakörének óráin való részvétel, illetve csoportos pótlás esetén nem kerül óradíj felszámolásra.

Egyéni pótóra díja: 1800,-Ft

A  „B kategória gyakorlati óradíja pótóra igénybevétele esetén sem változik.

 

vissza


19.  A képzést engedélyező hatóság:

        Megnevezése: Nemzeti Közlekedési Hatóság

                                Közúti Gépjármű - közlekedési Hivatal

                                Címe: 1082 Budapest Vajdahunyad út 45.

                                Telefon: 061/814 18 18

                     A képzést felügyelő hatóság:

                                Vas Megyei Kormányhivatal

                                Szombathelyi Járási Hivatal.

                                Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

                                Közlekedési és Útügyi Osztály

                                9700. Szombathely, Wesselényi u.7.

vissza


20.  A tanuló jogai és kötelességei:

 

Jogai:

-          a képzésre történő jelentkezés előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv vállalási             feltételeit,

-          a létrejött szerződést felbontani, befizetett pénzét a 15. pontban részletezettek szerint              visszakérni,

-          másik képző szervhez átjelentkezni,

-          az elméleti tanfolyam hiányzó óraszámait választásának megfelelően pótolni,

-          a megbeszélt gyakorlati órát előtte 24 órával lemondani,

-          befizetéseiről számlát kérni,

-          a személyiségi jogait érintően titoktartást követelni,

-          a felügyeletet ellátó szervnél panaszt tenni

 

            Kötelességei:

   - a képző szerv tanrendjét és pénzügyi előírásait betartani,

   - az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon a megfelelő mentális és fizikai állapotban részt venni,

   - az oktatói utasításokat betartani,

   - a munkavédelmi előírásokat betartani

   - időben, józan és kipihent állapotban megjelenni.

   - a vizsgákon személyi okmányait bemutatni

vissza


21.  A 84/2009. (XII.30.) KHEM rendelettel megállapított vizsgadíjakat a Hatóság részére lehetőség van személyesen, vagy a képző szerven keresztül befizetni:

- Közlekedési ismeretek vizsgadíj:          4.600,-Ft

- Járműkezelési  vizsgadíj:                      4.700,-Ft

- Forgalmi vizsgadíj:                              11.000,-Ft

 

vissza


22.  Nem magyar állampolgár jelentkezése a tanfolyamra:

 

   -  EGT tagállam állampolgára esetén magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkezzen.

   - Nem EGT tagállam állampolgára esetén 6 hónapotmeghaladó magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezzen.

   - Külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott "Bizonyítvány és oklevél mintatár"-ban), valamint

   - A külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan -hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

vissza


23.  Fontos tudnivalók a vizsgákról:

   - vizsgát csak az a vizsgázó tehet, aki szerepel a vizsgajegyzőkönyvön,

   - a kiírás szerinti időpontban (késni nem lehet!) avizsga helyszínén vizsgára alkalmas állapotban megjelent,

   - személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja (érvényes személyazonosító, illetve személyi igazolvány, érvényes útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, 14. életév betöltéséig a diákigazolványt is elfogadják)

   - vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak minden vizsgán be kell mutatnia az érvényes vezetői engedélyét,

   - a vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak abban az esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési hatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti.

   Aki a vizsgánnem felelt meg, újabb vizsgát csak 3 munkanap eltelte után tehet.

 

Szóbeli vizsgalehetőségei:

   - az kérheti az írásbeli vizsga helyett a szóbeli vizsga lehetőségét, aki a vizsga idő pontjában írásra képtelen állapotban van,

   - a magyar nyelvet nem beszéli (vizsgára jelentkezéskornyilatkozik arról, hogy milyen nyelven kíván vizsgázni, ezt a jelentkezési lapon is fel kell tüntetni, tolmácsot a közlekedési hatóság jelöl ki)

 

A vizsga felfüggesztése:

 

A vizsgabiztos felfüggeszti azon vizsgázó vizsgáját, aki:

-          személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette              vagy azt megkísérelte,

-          a járműkezelési vagy a forgalmi vizsgán a jogszabályban meghatározott feltételeknek              nem felel meg,

-          a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel              befolyásolni törekedett,

-               a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem engedett segédeszközt használ

 

Ezen esetekben a közlekedési hatóság az érintett vizsgázót a vizsgától legfeljebb 6 hónapi időtartamra eltilthatja.

 

A vizsgabiztos a vizsgát felfüggeszti, a vizsgázót pedig a közlekedési hatóság a vizsgától legfeljebb 3 hónapi időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta.

vissza

 

 

 

 

 

Reményi Autósiskola - Főoldal :: Árak :: Tájékoztató :: Kapcsolat - Nárai, Kossuth Lajos utca 68.